Način rada kojim se rukovodimo, a koji će biti naveden u daljnjem tekstu, odnosi se samo na komintente i buduće investitore koji žele da započnu građevinske radove na individualnom stambenom ili poslovnom prostoru. Nakon uspostavljenog kontakta, pristupamo procesu razgovora, putem kojih iznalazimo način kako bi se došlo do optimalnog rešenja «razapetog» između:
– želja, planova, potreba i mogućnosti s Vaše strane,
– relevantnih rešenja koje ćemo Vam ponuditi, baziranih na višedecenijskoj porodičnoj tradiciji i iskustvu u građevinarstvu, a sve zasnovano na zakonima i normama u građevinarstvu, s naše strane, kao i
– Vašeg posedovanja merodavne građevinske dokumentacije (opštinske i gradske), u koliko je ista neophodna.

1. Nakon prvog uzajamnog kontakta sa Vama, uobičajen je dogovor za prvi susret na lokaciji gde se trebaju izvoditi planirani građevinski radovi na Vašem objektu. Taj redosled je neophodan, kako bismo mi tim putem prikupili najverodostojnije podatke i mogli snimiti (vizuelno, merenjem i fotografisanjem) objekat, suočili se i konstatovali sve pogodnosti i otežavajuće okolnosti na samom objektu (ako isti postoje), ili lokaciji terena (ako se radi novi objekat). Istovremeno prikupljamo podatke svih Vaših planova, želja, potreba i mogućnosti vezanih za planirani objekat. Dostavljate nam po jedan primerak celokupne dokumentacije koju posedujete, kako bi smo imali uvid u projektnu dokumentaciju (u koliko Vam je urađena), kao i da li je planirani objekat dozvoljeno graditi / raditi.

2. Na osnovu kompletno prikupljenih podataka i dokumentacije, pristupamo izradi «Idejnog Projektnog Rešenja», u više varijanti. Organizujemo sastanak u našoj kancelariji i dajemo Vam na uvid sva «Idejna rešenja» i na osnovu toga Vi dajete određene korekcije, u odnosu na Vama, najprihvatljivije «rešenje», koje smo Vam priložili.

3. Pristupamo preciznoj izradi «završnog predloga Idejnog Rešenja» i po završetku istog, organizujemo sastanak.

4. Pošto je obično tada, tokom sastanka, definisan svaki detalj «novoprojektovanog objekta», naša obaveza je da na uzorku «završnog predloga Idejnog Rešenja», uradimo kompletnu «Tendersku Dokumentaciju», u sklopu koje je «Predmer svih radova» gde su navedeni predviđeni radovi sa precizno definisanim količinama, tehničkim opisom i načinom izrade, a na osnovu iste, kompletna «Ponuda», u kojoj su navedeni svi planirani radovi (oni koji su neophodni, kao i radovi koje Vam predlažemo kao predmet za Vašu analizu, a koje možemo tokom narednog sastanka lako eliminisati iz sumarne «Ponude»). Na narednom uzajamnom sastanku Vam dostavljamo «Ponudu» i uz to Vam detaljno objašnjavamo parametre ponude i eventualno usaglašavamo još po neki detalj, ako za to bude potrebe.

5. Sami određujete period za analizu dostavljene Vam «Ponude» i kada donesete završnu odluku za nastavak usaglašavanja uzajamnih želja i mogućnosti, definišemo sve do tada urađeno tako što pristupamo detaljima ugovora za izvođenje radova ili – razilaženju s pozdravom.

NAPOMENE

– Gorenavedeno, a što je urađeno s naše strane, (pozicije 1-5). pretežno ne naplaćujemo, već smatramo da je «sastavni deo» svih radova koji će se raditi na objektu, osim u specifičnim situacijama.
– Ne prihvatamo izvođenje pojedinih vrsta radova koje su u suprotnosi sa građevinskim normama i standardima. Istovremeno Vam predlažemo alternativna rešenja, koja su regularna i nakon kojih Vam možemo dati «garanciju za izvedene radove».
– Na sve izvedene objekte (radove), koje su izvele naše ekipe i u kojima je ugrađen materijal koji smo mi preporučili i obezbedili, odmah nakon završetka svih ugovorenih radova (s naše strane) i celokupne isplate (s Vaše strane), vršimo primopredaju radova (objekta) i predajemo Vam «GARANCIJU» u kojoj je garantni rok u trajanju od 7 – 10 godina, a što je u zavisnosti od specifičnosti izvedenih radova